Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

Tarih Hep Tekrar Ediyor 

Ali Özdemir

Tarih Hep Tekrar Ediyor 
  20 Eylül 2023

  Tarih Hep Tekrar Ediyor 

  Türklerin kurduğu 16-17 devlet de kötü yönetim, kardeş kavgaları, bilimden uzak durma, üretime sırtını dönme, hainlerin faaliyetleri, aşırı dış göçler ve lüks (şatafat, debdebe) içinde yaşama gibi sebeplerle çökmüş, çürümüş, zayıflamış, dağılmıştır. 

  1071 yılında Anadolu’da Selçuklu Devleti'ni kuran atalarımız çok kısa bir zaman zarfında beyliklere bölünmüştür. Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde yerleşik olan Osmanoğulları 1299 yılında geniş topraklara yayılan, 14 milyon kilometrekare büyüklüğe erişen Osmanlı İmparatorluğunu kurmuşlardır. 

  1299 yılından 1918’e kadar 6 asır ayakta kalan Osmanlı Devleti, üretimden, bilimden, teknolojiden, dinden, ahlaktan, hukuktan, eğitimden koptuğu, lükse, gösterişe, ölü yatırımlara yöneldiği için zayıflamış, savaşlarda mağlup olmuş ve tarihin sayfalarında yerini almıştır. 

  Bu yazıda derin analizler, ayrıntılar verecek değilim. Sadece yeni neslin birkaç konuyu idrak etmesini istedim. Tarihçi değilim. Öğretmenim. İnternet sayesinde araştırma yaparak birçok konuyu öğrenmek olasıdır. Ben de web üzerinden öğrendiklerimi özetlemekteyim.  

  Osmanlı’nın zayıflama evresinde, yani özellikle son 100 yıllık dilimde birçok işbirlikçi, ajan, köpek, kukla, satılmış, hain yabancı ülkelerle işbirliği yaparak devletin çökmesine katkı sağlamıştır. 

  Osmanlı’nın vatandaşı olduğu halde devlet sırlarını, mali durumu, askeri kuvvetleri yabancılara iletip para kazanan Türk, Ermeni, Rum, Yahudi, Çerkes, Arap, Kürt kimlikli insanlar söz konusu olmuştur. 

  Her milletin içinde az miktarda da olsa para ile satın alınabilen hain işbirlikçiler bulunmaktadır.  

  Osmanlı’nın ekonomik ve siyasal manada çökmesiyle birlikte yine bu ülkenin yetiştirdiği bir avuç vatansever insan Türkiye Cumhuriyeti’ni bin bir zorlukları aşarak kurmuşlardır. 

  1923 yılında ülkenin nüfusu13 milyon, kişi başı milli geliri sadece 80 dolar, okuma yazma oranı yüzde 1-3, okullaşma oranı yüzde 0,5 mertebesinde idi. Türklere ait bir tek elle tutulur fabrika, sanayi tesisi, yol yoktu. En değerli yerler İngiliz, İtalyan, Alman, Amerikan, Fransız, Rum, Ermeni, Arap vb. kökenli kişilerin eline geçmişti.  

  1923-38 arasında Atatürk,  

  38-50 arasında İsmet İnönü,  

  50-60 arasında Adnan Menderes,  

  60-70 arasında İnönü, Demirel,  

  70-80 arasında Nihat Erim, Demirel, Ecevit, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş,  

  80-90 arasında Kenan Evren, Bülent Ulusu, Turgut Özal,  

  90-2000 arasında Demirel, Erdal İnönü, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, 

  2002-2023 arasında ise Recep Tayyip Erdoğan söz sahibi olmuştur… 

  Son 70 yılda ülkemiz kabaca merkez sağ ve merkez sol partiler tarafından idare edilmektedir. Türk halkının yüzde 70-75’i merkez sağ, muhafazakar sağ, ırkçı sağ, faşist sağa oy vermektedir. Yüzde 25-30’u ise merkez sol, liberal sol, sosyal demokrat, demokratik sol, sosyalist, komünist, Maoist partilere yönelmektedir. 

  Son 70 yıllık sürece bakıldığında ülkemizin ABD kontrolündeki Batı ittifakının çemberinden pek çıkamadığı görülebilir. Yani ABD hangi yapıyı desteklerse, öne sürerse, parlatırsa o yapı muvaffak olarak yönetime geçmektedir.  

  1960-1970-1980-1997 ve 2016 yıllarındaki darbelerin / ihtilallerin / kalkışmaların / muhtıraların arkasında ABD / CIA / Gladyo’nun olduğu berrak biçimde ortadadır.     

  Osmanlı Devleti tarih sahnesinden silinince Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmaya çalışan ekibe kötülük eden, iftira atan, kara çalan, çelme takan, suikast planlayan, kara propaganda yapan, Milli Mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışan onbinlerce hain söz konusu olmuştur. 

  Bunların birçoğu tam olarak tespit edilip yakalanarak yargılanamamıştır. Teknik, teknolojik imkanların kısıtlı olması, iftiracıların yalanları vb. sebebiyle haksız yere öldürülen, idam edilen, sürgün edilenler de olmuştur. Ama bunlar yüzde 1-2 nispetindedir. 

  Türkiye devleti ilk önce 600 kişilik bir hain listesi hazırlamıştır. Ancak Lozan Andlaşması gereği bu hain listesi 600’den 150’ye düşülüp bu kişiler vatandaşlıktan çıkarılıp yurtdışına sürgün edilmiştir.  

  Yabancı ülkeler adına faaliyet gösteren 150 kişi şöyle: 

  1. Kiraz Hamdi - Yaver-i Has 

  2. Zeki - Hademe-i Hassa Kumandanı 

  3. Kayserili Şaban Ağa - Hazine-i Hassa Müfettişi 

  4. Şükrü Tütüncübaşı 

  5. Şerkarin Yaver 

  6. Miralay Tahir - Yaverandan Erkan-ı Harp 

  7. Seryaver Avni 

  9. Mustafa Sabri Efendi - Eski Şeyhülislam 

  10. Ali Rüşdi - Eski Adliye Nazırı 

  11. Cemal Bey - Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı 

  12. Cakacı Hamdi Paşa - Eski Bahriye Nazırı 

  13. Rumbeyoğlu Fahreddin Bey - Eski Maarif Nazırı 

  14. Kızılhançerci Remzi - Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı 

  15. Bağdatlı Mehmed Hâdî Paşa - Eski Maarif Nazırı 

  16. Rıza Tevfik Bölükbaşı - Şura-yı Devlet Eski Reisi 

  17. Reşat Halis - Bern Eski elçisi 

  18. Süleyman Şefik Paşa - Kuva-yi İnzibâtiye Başkumandanı 

  19. Bulgar Tahsin - Şefik Paşa'nın yaveri, süvari yüzbaşı 

  20. Miralay Ahmet Refik - Kuva-yi İnzibâtiye Erkân-ı Harbiye Reisi 

  21. Tarık Mümtaz - Kuva-yi İnzibâtiye Mitralyöz kumandanı ve Damat Ferit Paşa’nın yaveri 

  22. Ali Nadir Paşa - Kuva-yi İnzibâtiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı 

  23. Kaymakam Fettah- Kuva-yi İnzibatiye mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divan-ı Harp üyesi 

  24. Çopur Hakkı - Kuva-yi İnzibatiye üyelerinden 

  25. Gümülcineli İsmail Bey - Eski Bursa Valisi 

  26. Konyalı Zeynelabidin - âyândan 

  27. Fanizade Mesut - Eski Cebelibereket (Osmaniye) Mutasarrıfı 

  28. Miralay Sadık Bey - Hürriyet ve İtilâf Fırkası lideri 

  29. Bedirhani Halil Rahmi - Eski Malatya Mutasarrıfı 

  30. Giritli Hüsnü - Eski Manisa Mutasarrıfı 

  31. Nemrut Mustafa - Eski Divan-ı Harp Reisi 

  32. Hulusi - Uşak Belediye Reisi 

  33. Hain Mustafa - Eski Adapazarı Kaymakamı 

  34. Hafız Ahmet - Eski Tekirdağ Müftüsü 

  35. Sabit - Eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı 

  36. Celal Kadri - Eski Gaziantep Mutasarrıfı ve Halep Doğru Yol Gazetesi gazetecisi (Sahibi, Hasan Sadık'ın, kayınbiraderi) 

  37. Adanalı Zeynelabidin - Hürriyet ve İtilâf Kâtibi Umumisi 

  38. Vasfi Efendi - Mülga Eski Evkaf Nazırı 

  39. Ali Galip - Eski Harput Vali Vekili 

  40 Aziz Nuri - Bursa Vali Vekil-i Esbakı 

  41. Ömer Fevzi - Eski Bursa Müftüsü 

  42. Ahmet Asım - Eski İzmir Kadı Müşaviri 

  43. Natık - Eski İstanbul Muhafızı 

  44. Adil - Eski Dahiliye Nazırı 

  45. Mehmet Ali Bey - Eski Dahiliye Nazırı 

  46. Salim Mirimiran - Eski Edirne Valisi ve Şehremini (Belediye Başkanı) Vekili 

  47. Hoca Rasihzade İbrahim - Kütahya’da Yunanlara Mutasarrıflık etmiştir 

  48. Abdurrahman - Adana’da Fransız işgalinde Vekillik etmiştir 

  49. Ömer Fevzi - Eski Şarkikarahisar mebusu 

  50. Adil Kınacı- Mülazım, işkenceci namıyla maruf - Hendek Mal Müdürlüğü yapmış 

  51. Refik - Mülazım, işkenceci namıyla maruf 

  52. Şerif - Eski Kırkağaç Kaymakamı 

  53. Mahmut Mahir - Eski Çanakkale Mutasarrıfı 

  54. Emin - Eski İstanbul Merkez Kumandanı 

  55. Sadullah Sami - Eski Kilis Kaymakamı 

  56. Osman Nuri - Bolu Mutasarrıfı ve Dahiliye Nezareti Eski Dava Vekili 

  57. Çerkes Ethem 

  58. Çerkes Reşit Bey - Çerkes Ethem'in kardeşi 

  59. Çerkes Tevfik Bey - Çerkes Ethem'in kardeşi 

  60. Eşref Kuşçubaşı 

  61. Hacı Sami - Eşref Kuşçubaşı'nın kardeşi 

  62. İzmirli Küçük Ethem - yüzbaşı, Eski Akhisar kaymakamı 

  63. Düzceli Mehmetoğlu Sami 

  64. Burhaniyeli Halil İbrahim 

  65. Susurluk'tan Demirkapılı Hacı Ahmet 

  66. Hendek kazasının Sümbüllü Köyü'nden Bağ Osman 

  67. İbrahim Hakkı - Eski İzmir Mutasarrıfı 

  68. Sait Beraev 

  69. Tahir Berzek 

  70. Adapazarı'nın Harmantepe Köyü'nden Maan Şirin 

  71. Söke Ereğlisi'nin Teke Köyü'nden Kocaömeroğlu Hüseyin 

  72. Adapazarı'nın Talustanbey Köyü'nden Bağ Kamil 

  73. Hamte Ahmet 

  74. Maan Ali 

  75. Kirmasti'nin (Mustafakemalpaşa) Karaorman Köyü'nden Harun Reşit 

  76. Eskişehirli Sefer Hoca 

  77. Bigalı Nuri Bey oğlu İsa 

  78. Adapazarı'nın Şahinbey Köyü'nden Kazım 

  79. Gönen'in Tuzakçı Köyü'nden Lampat Yakup 

  80. Kompat Hafız Said Gönen'in Bayramiçi karyesinden 

  81. Mütekaid Binbaşı Ahmet Gönen'in Keçeler Karyesinden 

  82. Bizedurg Said İzmir'de Dava Vekaleti etmiştir 

  83. Ahmet Nuri Şamlı 

  84. Tahsin - İstanbul Polis Eski Müdürü 

  85. Kemal - İstanbul Polis Eski Müdür Muavini 

  86. Ispartalı Kemal - Emniyet-i Umumiye Müdür Muavini 

  87. Şeref İstanbul Polis Müdüriyeti Eski Birinci Şube Müdürü 

  88. Hafız Said İstanbul Polis Eski Birinci Kısım Başmemuru 

  89. Hacı Kemal - Arnavutköy Merkez Eski Memuru 

  90. Namık - Polis Baş Memurlarından 

  91. Nedim - Şişli Komiseri 

  92. Fuat - İzmit Merkez Memuru, Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı 

  93. Yolgeçenli Yusuf - Adana’da Polis Memuru 

  94. Sakallı Cemil - Unkapanı Merkez Eski Memuru 

  95. Mazlum - Büyükdere Merkez Eski Memuru 

  96. Fuat - Beyoğlu Eski İkinci Komiseri 

  97. Mevlânzâde Rifat - Serbesti Gazetesi sahibi, Hürriyet ve İtilaf üyesi 

  98. Sait Molla - Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi 

  99. İzmirli Hafız İsmail - İzmir Müsavat Gazetesi sahibi ve Eski muharriri, Darülhikmet üyesi 

  100. Refik Halit Karay - Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf Eski Müdür-ü Umumisi 

  101. Bahriyeli Ali Kemal - Bandırma Adalet Gazetesi sahibi 

  102. Neyir Mustafa - Edirne’de Teemin ve Elyevm, Selanik Hakikat Gazetesi sahibi 

  103. Ferit - Köylü Gazetesi Eski muharriri 

  104. Refii Cevat Ulunay - Alemdar Gazetesi sahibi 

  105. Pehlivan Kadri - Alemdar Gazetesinden 

  106. Fanizade Ali İlmi - Adana Ferda Gazetesi sahibi 

  107. Trabzonlu Ömer Fevzi - Balıkesir İrşad Gazetesi sahiplerinden 

  108. Hasan Sadık - Halep Doğru Yol Gazetesi sahibi 

  109. İzmirli Refet - Köylü Gazetesi sahibi ve müdürü 

  110. Tarsuslu Kamilpaşazade Selami 

  111. Tarsuslu Kamilpaşazade Kemal 

  112. Süleymaniyeli Kürt Hakkı 

  113. İbrahim Sabri - Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin oğlu 

  114. Bursalı Cemil - Fabrikatör 

  115. Çerkes Ragıp - İngiliz casusu 

  116. Haçinli Kazak Hasan - Fransız işgalinde zabit 

  117. Çerkes Süngülü Davut - Eşkiya çete reisi 

  118. Binbaşı Çerkes Bekir 

  119. Necip - Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi 

  120. Ahmet Hulusi - İzmir Eski Umur-u İslamiye Müfettişi 

  121. Uşaklı Madanoğlu Mustafa, Korgeneral Cemal Madanoğlu'nun babası 

  122. Gönen’in Tuzakçı köyünden Yusuf oğlu Remzi 

  123. Gönen’in Bayramiç köyünden Hacı Kasım Oğlu Zühtü 

  124. Gönen’in Balcı köyünden Kocagözün Osman oğlu Şakir 

  125. Gönen’in Muratlar köyünden Koç Mehmet oğlu Koç Ali 

  126. Gönen'in Ayvacık köyünden Mehmet oğlu Aziz 

  127. Gönen’in Keçeler köyünden Balcılı Ahmet oğlu Osman 

  128. Susurluk Yıldız köyünden Molla Süleyman oğlu İzzet 

  129. Gönen’in Muratlar köyünden Hüseyin oğlu Kara Kazım 

  130. Gönen’in Balcı köyünden Bekir oğlu Arap Mahmut 

  131. Gönen’in Rüstem köyünden Gardiyan Yusuf 

  132. Gönen’in Balcı köyünden Ömer oğlu Eyüp 

  133. Gönen’in Keçeler köyünden Talustan oğlu İbrahim Çavuş 

  134. Gönen’in Balcı köyünden Topallı Şerif oğlu İbrahim 

  135. Gönen’in Keçeler köyünden Topal Ömer oğlu İdris 

  136. Manyas’ın Bolcaağaç köyünden Kurhoğlu İsmail 

  137. Gönen’in Keçeler köyünden Muhtar Hacıbey oğlu Canbulat 

  138. Marmara'nın Kayapınar köyünden Yusuf oğlu İshak 

  139. Manyas’ın Kızlık köyünden Ali Bey oğlu Sabit 

  140. Gönen’in Balcı köyünden Deli Hasan oğlu Selim 

  141. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman 

  142. Manyas'ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil 

  143. Gönen’in Keçidere köyünden Hüseyin oğlu Galip 

  144. Manyas'ın Hacıyakup köyünden Çerkes Sait oğlu Salih 

  145. Manyas’ın Hacıyakup köyünden Maktul Şevket’in biraderi İsmail 

  146. Gönen’in Keçeler köyünden Abdullah oğlu Deli Kasım 

  147. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal 

  148. Manyas’ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım Efe 

  149. Gönen’in Kızlık köyünden Yallaçoğlu Kemal 

  150. Gönen’in Keçeler köyünden Tuğoğlu Mehmet Ağa  

   Hainlik yapan 150 kişi 1938 yılında çıkan af ile ülkeye dönme hakkına sahip olmuştur. Ancak bu hainlerin yarıdan çoğu utanarak, sıkılarak ya da dışarıda iyi bir düzen kurduğu için geri dönmemiştir. 

  Sonuç: 150’liklerin kafa yapısında olan kişi ve kurumlar hala faaliyet halindedir. CIA / Gladyo / MI8 / BND / MOSSAD / KGB gibi yapılara kuklalık edenler içimizde vardır.  

  Türkiye’nin son 100 yıllık tarihinde ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Ermenistan, Yunanistan, Rusya gibi haydut, kural tanımaz, acımasız, hukuk bilmez ülkelerin çıkarları için çalışan gazeteler, dernekler, örgütler, iş insanları, diplomatlar, siyasetçiler olmuştur ve olacaktır. 

  Ülkemize yığılan, yollanan, toplanan Iraklı, İranlı, Suriyeli, Afganistanlı, Yemenli, Pakistanlı, Bangladeşli, Ürdünlü vb. niteliksiz, mesleksiz, hukuk tanımaz, kural tanımaz milyonlar da CIA / Gladyo / MOSSAD türü örgütlerin planlarının uzantısıdır. 

  Amaçları Türkiye Cumhuriyetini bilimden, kültürden, tarihten, örften, adetten, üretimden, refahtan koparmaktır.  

  Kendi ülkesinde iş bulamayan, mesleğini icra edemeyen, hakkını alamayan, çocuklarını iyi eğitemeyen kişilerin başka Batı ülkelerine göç etmesinin sebebi de budur. 

  Özet olarak dış ülkelerden getirilen kara, kuru, niteliksiz yığınlar nitelikli insanlarımızın aç kalmasına, refahtan aldığı payın düşmesine sebep olmaktadır. 

  Bolu'ya yığılan 5000'den fazla Arap, zenci öğrencilerin bir amacı da budur. Türkiye zayıf bırakılmak isteniyor. Güçsüz bir ülke dünya siyasetinde ekonomik "aktör" olamaz.  

  Gidişata dur denilmez ise ülkemiz Bangladeş düzeyine inecektir. 

  Ali Özdemir 

  Eğitimci-Yazar-Yayıncı 

  0505 220 83 85 

  www.aliozdemir.net  

   

  • turgay yıldırım22 Eylül 2023 . 12:47

   Üstat, Erdoğan Tokmakçıoğlu' nun ÜNLÜ TÜRK HAİNLERİ kitabını da acizane tavsiye ederim.

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

   

  Yazarın diğer yazıları

  GÜNÜN SÖZÜ

  Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak Bolu Yerlikaya Turizm